الجمعية العراقية للاطباء الجلدية والتناسلية

Pfizer Inc.

is an American multinational pharmaceutical and biotechnology corporation headquartered on 42nd Street in Manhattan, New York City. The company was established in 1849 in New York by two German entrepreneurs, Charles Pfizer (1824–1906) and his cousin Charles F. Erhart (1821–1891).

Pfizer Inc.

The company has a robust portfolio of prescription medicines and vaccines, including the COVID-19 vaccine (BNT162b2, also known as Comirnaty). Pfizer’s commitment to innovation and research has allowed it to develop new treatments for a wide range of medical conditions, including cardiovascular disease, cancer, and infectious diseases.

COVID19

Robust portfolio of prescription medicines and vaccines, including the COVID-19 vaccine (BNT162b2, also known as Comirnaty)

Learn more

Innovations

Development of treatments for various medical conditions including cardiovascular disease, cancer, and infectious diseases

Learn more

Robustness

Commitment to innovation and research

Learn more

Innovations

Dedication to advancing public health through initiatives and programs

Learn more

Leading

Trusted leader in the healthcare industry

Learn more

Worldwide

Global presence with operations in over 160 countries

Learn more

The Importance of Proper Medication Management

Medications play a crucial role in maintaining our health and managing medical conditions. However, taking medications improperly can lead to serious consequences. It is important to understand the correct dosage, frequency, and any potential side effects of the medications prescribed by your doctor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor